Antonov Design Bureau Antey Tennis Club

Antey Tennis Team at the All-Union "Zenit" sport society tournament. From left, Aleksandr Zakharov, Uriy Tscherepov, Anatoliy Drugov, Aleksandr Galatenko, (Dmitriy Babiy), Sergey Garkaviy.