Antey Tennis Complex, May 2006

Antonov Design Bureau Antey Tennis Club

From left: Aleksandr Zakharov, Svetlana Medvedeva, Vita Glukhikh, Valentina Shevtsenko