Antey Team in Leningrad, 1972

Antonov Design Bureau Antey Tennis Club

Antey Team
Stand rom left, Aleksandr Karpenko, x, Svetlana Medvedeva, Svetlana Yanovskaya, Natasha Yanovskaya, Michail Yanovskiy, Ira Ivanova, Natasha Afanasieva, Ira Afanasieva, Valya Shevtsenko, Lena Emets. Sit from left, Vasya Pavlenko, Tolya Drugov, Aleksandr Zakharov, Tsheglov.