Oleg Antonov holds a meeting

Hydraulic Team

In Antonovs study
From left: Tolmatsev, Savtsuk, Eroshin, Bessonov, Belolipetskiy, Zakharov