Toronto July 12, 2002

Antonov Design Bureau Antey Tennis Club

Toronto 2002
From left, Valeriy Strokach, Michail Yanovskiy, Aleksandr Zakharov