Toronto July 12,2002

Antonov Design Bureau Antey Tennis Club

Toronto 2002
From left, Valeriy Strokach, Aleksandr Zakharov